Privacy policy

Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych RODO w serwisie internetowym S2INNOVATION Sp. z o.o.

Szanowny użytkowniku,
Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).


W związku z powyższym administrator niniejszego serwisu internetowego (http://www.s2innovation.com), którym jest S2INNOVATION Sp. z o.o. z siedzibą Podole 60, 30-394 Kraków, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 i 13 RODO informuje, że
w obrębie serwisu stosuje następującą Politykę prywatności :

Polityka Prywatności w serwisie internetowym http://www.s2innovation.com

Informacje ogólne.

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.s2innovation.com.
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych wdrożyliśmy procedury które mają zapobiec naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. Obowiązujące procedury są zgodne
z obowiązującym prawem, w szczególności z: 
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,    
b) Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.,
c) Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r.        
3. Dane Osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają nas do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, na podstawie przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako Administratora .       
4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dostępnych w serwisie informacje, tj. np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;. 
b) poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisu:        

– adres IP – każdy komputer podłączony do sieci internet ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP i na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się
z siecią,          
– pliki cookies – tzw. „ciasteczka” – czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej);.,     
– informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego,
c) serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (w tym oznaczenie czasu, adres IP)
5. Dane zbierane w punkcie 4 nie są w żaden sposób wykorzystywane do celów marketingowych lub do identyfikacji użytkownika, służą wyłącznie celom statystycznym.    
6. Dane podane nam w formularzu kontaktowym, w przesłanej nam wiadomości e-mail są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obsługi kontaktu informacyjnego.     
7. Dane osobowe użytkowników pozostawione w naszym serwisie nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani przekazane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.      
8. Do danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym lub przesłanych nam w wiadomości
e-mail przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Szczegółowy zakres uprawnień Użytkownika podany został w znajdującej się poniżej klauzuli informacyjnej.
9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny
i zrozumiały.   
10. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się zapoznać.

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne,
  w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu http://www.s2innovation.com.     
 2. . Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:    
  a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
  w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu 
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.             
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektórefunkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.  
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu
  i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji
  o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  W razie wątpliwości odnośnie zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt poprzez naszą stronę www.

 

In English

Privacy Policy and Personal Data Protection GDPR on the website of S2INNOVATION Sp. z o.o.

Dear user,

From May 25, 2018, all entities processing personal data are required to apply Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation, hereinafter: GDPR).

In connection with the above, the administrator of this website (http://www.s2innovation.com), which is S2INNOVATION Sp. z o.o. with its seat in Podole 60, 30-394 Kraków, for the fulfillment of the information obligation specified in Art. 12 and 13 of the GDPR informs that the website uses the following Privacy Policy:

Privacy Policy on the website http://www.s2innovation.com

General information.

1. The Privacy Policy sets out the rules for the processing and protection of personal data provided
by Users in connection with their use of the website available at http://www.s2innovation.com.

2. In the interests of the security of the personal data entrusted to us, we have implemented procedures to prevent breach of the security of personal data. The applicable procedures comply with applicable law, in particular with:

a) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC,

b) the Personal Data Protection Act of May 10, 2018,

c) the Act on the provision of electronic services of July 18, 2002.

3. Personal Data may be processed by us on the basis of the consent expressed by the User, and in cases where the law authorizes us to process personal data in order to implement the contract concluded between the parties, on the basis of legal provisions or when the processing is necessary for the purposes arising from from the legitimate interests pursued by us as the Administrator.

4. The website gathers information about users and their behavior in the following way:

a) through information entered voluntarily in the forms available on the website, i.e. name, surname,
e-mail address, telephone number;

b) through information obtained when using the website:

– IP address – each computer connected to the Internet has a unique number assigned, i.e. an IP address, and on its basis you can e.g. identify the country from which a given user connects to the network,

– cookies – the so-called „Cookies” – that is, text files created and stored on the user’s computer when visiting the website);.,

– information in server logs – our servers automatically save such data as page requests sent by the user, date and time of the request and sending the response, device data (e.g. hardware model), browser name and version, browser language, type of operating system,

c) the website may also save information about connection parameters (including time stamp,
IP address)

5. The data collected in point 4 are not used in any way for marketing purposes or to identify the user, they are used only for statistical purposes.

6. The data provided to us in the contact form, in the e-mail sent to us, are processed solely for the purpose of handling the information contact.

7. Users’ personal data left on our website will not be made available to third parties, nor transferred to third countries or international organizations.

8. Personal data contained in the contact form or sent to us in an e-mail may be viewed by the natural person who placed them there. This person also has the right to access their data, the right to rectify it, the right to request deletion or limitation of processing, the right to transfer data, object to processing and withdraw consent to processing – in the cases and under the conditions specified in the GDPR. The detailed scope of the User’s rights is given in the information clause below.

9. We reserve the right to change the privacy policy, which may be affected by the development
of internet technology, possible changes to the law in the field of personal data protection and the development of our website. We will inform you about any changes in a visible and understandable way.

10. The website may contain links to other websites, especially in articles, news and in the form
of pictures. Such websites are not supervised by our website in any way. These websites may have their own privacy policies and regulations, which we recommend that you read.


Information about cookies

1. The website uses cookies (so-called „cookies”), which are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for using the Website’s pages. Cookies usually contain the name of the website they come from, the storage time on the end device and a unique number. The entity placing cookies on the Website User’s end device and accessing them is the Website operator http://www.s2innovation.com.

2. Cookies are used for the following purposes: a) creating statistics that help to understand how Website Users use websites, which allows improving their structure and content, b) maintaining the Website User’s session (after logging in), thanks to which the User does not have to re-enter the login and password on each subpage of the Website; c) determining the user’s profile in order to display him matched materials in advertising networks, in particular the Google network. d) Remember to change the font size and contrast

3. The Website uses two basic types of cookies: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored on the User’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Persistent cookies are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
4. Web browsing software (web browser) usually allows cookies to be stored on the User’s end device by default. Website Users can change the settings in this regard. The web browser allows you to delete cookies. It is also possible to automatically block cookies. Detailed information on this subject can be found in the help or documentation of the web browser. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionalities available on the Website pages.

5. Cookies placed on the Website User’s end device may also be used by advertisers and partners cooperating with the Website operator. We recommend that you read the privacy protection policies of these companies to learn about the rules of using cookies in the statistics: Google Analytics privacy policy. Cookies may be used by advertising networks, in particular the Google network, to display advertisements tailored to the manner in which the user uses the Website. For this purpose, they may keep information about the user’s navigation path or the time spent on a given page. In terms of information about user preferences collected by the Google advertising network, the user can view and edit information derived from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/

If in doubt about the provisions of this privacy policy, please contact us via our website.